HC Grotto Prešov
HC Košice
HC Nové Zámky
HC Slovan Bratislava
HC´05 Banská Bystrica
HK Dukla Michalovce
HK Dukla Trenčín
HK Nitra
HK Poprad
HK Rysy
HKM Zvolen

Verejné obstarávanie

     MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

           Partizánov 14, 031 01  Liptovský Mikuláš tel.: 044/5524345, fax: 044/5521738, e-mail:sekretariat@mhk32lm.sk

 

 

Verejné obstarávanie : 2/8/2015

 

Predmet obstarania:   

Preprava hokejových mužstiev MHk 32 LM, a.s.  počas základnej časti sezóny 2015/2016 :

  • „A“ mužstvo MHk 32 LM, a.s.

  • „J“ mužstvo MHk 32LM, a.s.

  • „D“ mužstvo MHk 32 LM, a.s.

 

Špecifikácia:

„A“ mužstvo : zápasy u súpera                 22 x    7.500 km    140 hod. stojné

„J“ mužstvo: zápasy u súpera                  16x    4.900 km    145 hod. stojné

„D“ mužstvo: zápasy u súpera                22x    6.200 km    150 hod. stojné

 

Cena :                        

súčasťou ceny :

  1. Preprava v € / km

  2. Stojné v €/ hod.

  3. Prípadné ďalšie položky ako súčasť prepravy

 

Termín dodania:

priebežne počas  hokejovej sezóny 2015/2016 od 5.9.2015 –  28.2.2016

 

Spôsob úhrady:       v ponuke bude špecifikovaný spôsob úhrady daňových dokladov, a to tak z hľadiska splatnosti , ako aj z hľadiska vystavovania čiastkových daňových dokladov  a objednávok

 

Spôsob odberu:       na základe diel čích objednávok tvorených obstarávateľom priebežne podľa potrieb klubu.

 

Podmienky dodania:   

 

- záujemca musí byť schopný v prípade potreby zabezpečiť dopravu 3 mužstiev v jeden deň

- Záujemca sa zaväzuje pokračovať v preprave mužstiev nad rámec tak vecný ako aj časový, v prípade postupu mužstva do PLAY OFF – dodržanie rovnakých podmienok ako v základnej časti

- Prepravu realizovať na základe licencie v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky

- Preukázať poistenie tak prepravcu, ako aj poistenie na prepravované osoby

 

Termín predloženia ponuky:     do 31.8.2015  - do 12,00 hod.

 

Spôsob predloženia ponuky:    

ponuku je potrebné predložiť v písomnej forme , v zalepenej obálke :

pod značkou Verejné obstarávanie : 2/8/2015

Obálky je možné doručiť:

  • zaslať doporučenou poštou

  • odovzdať osobne na sekretariáte MHk 32 LM, a.s. , Partizánov 14, 031 01  L. Mikuláš oproti potvrdeniu o prevzatí obálky pečiatkou a podpisom obstarávateľa.

Vyhodnotenie ponúk:

Sa uskutoční  dňa 2.9.2015 na sekretariáte MHk 32 LM, a.s. o 12,00 hod. za účasti členov predstavenstva a DR MHk 32 LM, a.s. v počte 3 osoby. Na základe vyhodnotenia platných ponúk predstavenstvo predloží DR návrh na dodávateľa a po schválení návrhu DR MHk 32 LM, a.s. bude dodávateľ upovedomený o rozhodnutí.

O dodávateľovi rozhodujú všetky parametre ponuky , nie len cena ale aj podmienky dodania a platobné podmienky.

 

Kontaktná osoba:       

Ivan Droppa – predseda predstavenstva

Ing. Ivan Láni – člen predstavenstva