Stanovisko predstavenstva k zavádzajúcemu nadpisu článku o aktuálnej finančnej situácii MHK

Stanovisko predstavenstva

     S cieľom objasniť informácie, ktoré boli zverejnené v tlači s titulkom s hrubo zavádzajúcimi informáciami o aktuálnej finančnej situácii Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a. s. (ďalej len „MHK“) na základe správy pre rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zaujalo predstavenstvo MHK nasledovné stanovisko:

     V predloženej správe sú uvedené priebežné záväzky a pohľadávky MHK k 31.10.2016, ktoré sa dennodenne na základe došlých a vydaných faktúr menia. V názve materiálu je jasne uvedené, k akému dátumu bol materiál spracovaný, t.j. správa nehovorí o aktuálnej finančnej situácii v klube, ale o situácii k 31.10.2016, kedy bol materiál spracovaný a postúpený na rokovanie vedeniu mesta, následne finančnej komisii a Mestskej rade, ktorá ho odporučila prerokovať Mestskému zastupiteľstvu.

    Záväzky vyplývajúce z odmien a prémii voči hráčom A mužstva MHK a trénerom sú uhradené v plnej výške, taktiež záväzky voči zamestnancom a orgánom štátnej správy. S dodávateľmi hokejovej výstroje má predstavenstvo dohodnuté termíny splatnosti faktúr, ktoré sú uhrádzané priebežne.

    Finančná situácia MHK je monitorovaná aj zo strany mesta Liptovský Mikuláš, hlavný akcionár je pravidelne informovaný o situácii v klube a v rámci monitoringu je zasielaný na rokovanie vedenia mesta zoznam príjmov a výdavkov na týždennej báze.

Zo správy pre rokovanie Mestského zastupiteľstva pre vysvetlenie uvádzame:

Pohľadávky v účtovníctve MHK  k 30.9.2016 boli evidované vo výške 75 116 EUR. Záväzky v účtovníctve MHK k 30.9.2016 boli evidované nasledovne:

  • Záväzky z dodávateľských zmlúv k 30.9.2016: 164 012 €
  • Ostatné záväzky k 30.9.2016: 61 657 €
  • Záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a odvody DPH 1 840 €  boli uhradené a MHK nemal žiadne záväzky voči orgánom štátnej správy a poisťovniam k termínu 30.9.2016.

K 26.10.2016 bol stav záväzkov voči dodávateľom vo výške 120 967,81 € a ostatné záväzky  z titulu prevzatia dlhu voči hráčom ŠHK 37 Piešťany 35 797 €, celkom 156 764,81 €. Krytie záväzkov voči hráčom ŠHK 37 Piešťany (zápočet platby za licenciu) je z očakávaných príjmov z PRO HOKEJA plánované vo výške 78 tis. € bez DPH na 1 extraligový klub. Na základe platných hráčskych zmlúv na sezónu 2016/2017 je mesačný objem záväzkov voči hráčom vo výške 30 tis. € za základné mesačné odmeny bez prémiového zvýhodnenia v prípade výhier v zápasochmesačné náklady na trénerov sú vo výške 5 115 €. V ostatných nákladoch sú evidované aj záväzky za poskytovanie právnych, účtovných, zdravotných, dopravných, ubytovacích služieb, služieb z prenájmu priestorov, atď., tieto predstavujú mesačné náklady na prevádzku a činnosť MHK celkom vo výške 44 780 € bez nákladov na prémie hráčov a usporiadateľskú službu, ktorých výška je rôzna v závislosti od počtu odohratých zápasov.

Očakávané príjmy z platných Zmlúv o reklame na reklamné plnenia do konca roka 2016 sú vo výške 30 tis. € bez pohľadávok voči spoločnosti PRO HOKEJ vo výške 78 tis. € bez DPH na sezónu 2016/2017.

Údaje zo správy do MsZ:

Záväzky voči dodávateľom:                          120 tis. EUR

Ostatné záväzky (licencia)                             35 tis. EUR

Pôžička                                                            20 tis. EUR

CELKOM k 31.10.2016                                 175 tis. EUR

Pohľadávky:                                                 113 tis. EUR – zoznam vydaných faktúr k 31.10.2016

                                                                         70 tis. EUR – z platných zmlúv ešte nefakturované

                                                                         40 tis. EUR – zmluvy o reklame v rokovaní

 

 

                                                                                                   

Pomôžme Monike

06.05.2020: Vážení priatelia, pomôžte.

celý článok

Nové tréningové pomôcky

06.05.2020: Nové tréningové pomôcky.

celý článok

Rovní a rovnejší?

28.04.2020: Je všetko morálne v poriadku?

celý článok

Dva rôzne metre?

20.04.2020: Podali sme podnet voči uzneseniu Výkonného výboru.

celý článok

O sezóne po sezóne s Generálnym manažérom

16.03.2020: Posezónny rozsiahli rozhovor s Generálnym manažérom.

celý článok